Regulamin serwisu internetowego letsjoin.cloud

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego letsjoin.cloud (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”). Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami związanymi z charakterem działalności Usługodawcy oraz sposobami nawiązania innych form współpracy z Usługodawcą, zawarcie umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Kursu,  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz w Serwisie Internetowym.
 2. Serwis prowadzony jest przez LETSJOIN.CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piasecznie, pod adresem ul. Kochanowskiego 10, 05-501 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000950986, NIP 1231508147, REGON 521209455, o kapitale zakładowym w wysokości 15 000,00 zł, zwaną dalej „Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
   1. poprzez wiadomość e-mail:  kontakt@letsjoin.cloud
   2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu.
   3. telefonicznie pod numerem: +48 732 135 761
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej letsjoin.cloud, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Kurs – odpłatna usługa oferowana Konsumentom przez Usługodawcę polegająca na zorganizowaniu wydarzenia odbywającego się za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych umożliwiających przeprowadzenie transmisji wideo online), o tematyce i w formie wskazanej w opisie Kursu na stronach Serwisu. Usługodawca w ramach Kursu może przewidzieć usługi dodatkowe w postaci Konsultacji lub Opieki po zakończeniu Kursu, informacja, czy Konsument będzie mógł skorzystać z Konsultacji lub Opieki po zakończeniu Kursu jest każdorazowo podana w opisie Kursu na stronach internetowych Serwisu.

Mentor – Usługodawca, jego pracownik lub współpracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Kursu;

Konsultacja – usługa dodatkowa, którą Usługodawca może przewidzieć w ramach Kursu, polegająca w szczególności na wsparciu Uczestnika Kursu w przygotowaniu do procesu rekrutacyjnego, w ramach której przeprowadzane są próbne rozmowy kwalifikacyjne, po których Mentor ocenia ich wynik, a także przekazuje Uczestnikowi Kursu zalecenia i wskazówki;

Opieka po zakończeniu Kursu – usługa, którą Usługodawca może przewidzieć w ramach Kursu, polegająca na udostępnieniu Uczestnikowi Kursu kanału komunikacyjnego za pomocą zewnętrznych serwisów internetowych, za pomocą których Uczestnik Kursu może kontaktować się z innymi Uczestnikami Kursów lub Mentorami, po zakończeniu Kursu, w czasie określonym w opisie Kursu na stronach Serwisu;

Platforma – przygotowana przez Usługodawcę platforma służąca do e-learningu, na której Usługodawca umieszcza materiały w ramach Usługi Szkolenia;

Certyfikat– dokument w formie pdf, potwierdzający ukończenie przez Użytkownika, korzystającego ze Szkolenia lub Uczestnika  Kursu, wydawany przez Usługodawcę, po spełnieniu przez Użytkownika warunków określonych w opisie Usługi lub niniejszym Regulaminie.

Projekt końcowy – zadanie lub komplet zadań, które Usługodawca przygotowuje  dla Uczestnika Kursu, jeśli program Kursu przewiduje taki sposób jego zakończenia.W ramach Projektu końcowego Usługodawca przewiduje indywidualne spotkania z Mentorem, w ramach których Uczestnik i Mentor omawiają Projekt. Po ukończeniu Projektu, Uczestnik Kursu przystępuje do Egzaminu, a następnieMentor omawia z Uczestnikiem efekt końcowy Projektu, przekazuje swoje uwagi. W przypadku, gdy Projekt końcowy przewiduje utworzenie kodu, Mentor przeprowadza inspekcję kodu.

Egzamin– forma weryfikacji wiedzy zdobytej przez Uczestnika Kursu w trakcie Kursu, podczas Projektu końcowego. Sposób przeprowadzania i jego forma są każdorazowo wskazane w programie Kursu, dostępnego w opisie Usługi Kursu na stronach internetowych Sklepu.

Szkolenie – czasowa, odpłatna usługa oferowana przez Usługodawcę, w ramach której, w zależności od wybranej przez Użytkownika tematyki, wskazanej w opisie Usługi Szkolenia, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi materiały edukacyjne, w tym materiały video;

Uczestnik Kursu – Konsument zawierający z Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi Kursu;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Usługi Dostępu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, spośród Kursów i Usług Dostępu prezentowanych w Serwisie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie płatnych lub bezpłatnych.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług, w szczególności w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie, w tym opinii Usługach Kursu i Dostępu,
  5. świadczenie Usługi Newsletter,
  6. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom zarezerwowanie miejsca na Kursie i jego terminu.
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń konto”.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może po uprzednim bezskutecznym wezwaniu zawiesić wykonywanie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia konta, a następnie wypowiedzieć Umowę, zachowując 14-dniowy termin wypowiedzenia Umowy.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi prowadzenia konta po zakończeniu świadczenia Usługi Kursu lub Szkolenia, zachowując 14-dniowy termin wypowiedzenia Umowy.
 9. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu w Serwisie opinii, w tym opinii o Usługach jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania komentarza.
 11. Użytkownik, dodając opinie w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 12. Poprzez zamieszczenie opinii, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 13. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 15. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KURSY

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje Kursy o tematyce związanej z prowadzoną przez niego działalnością i charakterem Serwisu. W opisie Kursu między innymi wskazany jest temat, program, forma i typ Kursu, czas trwania i termin jego rozpoczęcia, a także typ komunikatora internetowego lub Platforma, za pośrednictwem której świadczona będzie usługa Kursu oraz lista wymogów technicznych jakie Uczestnik Kursu musi spełnić w celu odbywania Kursu taką drogą.
 2. Usługodawca może podzielić Kurs na spotkania lub nagrane moduły.
 3. Kursy są organizowane przez Usługodawcę odpłatnie.
 4. Użytkownik, mający konto w Serwisie, który jest Konsumentem składa Zamówienie na Kurs zgodnie z pkt. VII niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienie na Kurs Użytkownik może złożyć w czasie wskazanym przez Usługodawcę na stronach Internetowych Serwisu.
 6. Usługodawca, najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu wskazanego w opisie Kursu przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Kursu podany w trakcie składania Zamówienia, program Kursu wraz z datami poszczególnych spotkań.
 7. Kursy organizowane przez Usługodawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 5 Uczestników danego Kursu. W przypadku, gdy na dany Kurs nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Uczestnikiem, najpóźniej na 3 dni  przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu, w celu wyboru nowego terminu bądź umożliwienia Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Kursu, zgodnie z wyborem Uczestnika.
 8. W ramach przeprowadzenia Kursu, Usługodawca bezpłatnie udostępnia Uczestnikom autorskie materiały szkoleniowe związane z tematyką spotkań. Materiały zawierają informacje związane z tematyką spotkań oraz charakterem Serwisu i służą poszerzeniu wiedzy uzyskiwanej podczas spotkań oraz pomocy w jej przyswajaniu.
 9. Usługodawca może umożliwić Uczestnikowi Kursu odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia wybranego przez Uczestnika Kursu, bez podania przyczyny (dalej jako „Gwarancja zadowolenia”). Informacja, czy Kurs objęty jest Gwarancją zadowolenia podana jest każdorazowo w opisie Kursu na stronach internetowych Serwisu.
 10. Do Gwarancji zadowolenia stosuje się odpowiednio zapisy ppkt 1 i 4 pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy w związku ze skorzystaniem z Gwarancji zadowolenia, na Kursie pozostanie 5 lub mniej Uczestników Kursu, Usługodawca skontaktuje się z Uczestnikiem w celu wyboru nowego terminu Kursu lub umożliwienia złożenia Uczestnikowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy świadczenia Usługi Kursu, zgodnie z pkt. 7 niniejszego Regulaminu.j
 12. Uprawnienie wskazane w ppkt. 8 powyżej nie stoi w sprzeczności z prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidzianym w Ustawie o prawach konsumenta.
 13. W przypadku niektórych Kursów, Usługodawca może zdecydować, że Kurs kończy się Projektem Końcowym. Powyższa informacja jest każdorazowo wskazana w opisie Kursu na stronach Internetowych Serwisu.
 14. Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia Kursu, jeśli uczestniczył w co najmniej 75% spotkań przewidzianych w ramach Kursu jeśli jest on prowadzony w formie na żywo on-line oraz, jeśli program Kursu to przewiduje, ukończeniu Projektu końcowego oraz złożeniu Egzaminu.
 15. Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia Kursu, jeśli przerobił w co najmniej 75% modułów przewidzianych w ramach Kursu jeśli jest on prowadzony w formie nagrań dostępnych na Platformie oraz, jeśli program Kursu to przewiduje, ukończeniu Projektu końcowego oraz złożeniu Egzaminu.
 16. Podczas pracy nad Projektem końcowym Usługodawca może przewidzieć spotkania, podczas których Uczestnik Kursu będzie mógł uzyskać pomoc przy wykonywaniu Projektu końcowego. Ponadto Uczestnik Kursu będzie miał możliwość indywidualnych spotkań z Mentorem, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Spotkania odbywają się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ilość spotkań i czas ich trwania są każdorazowo wskazane w opisie Usługi dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 17. Usługodawca może przewidzieć w ramach Kursu Konsultacje. Uczestnik zgłasza chęć wykorzystania Konsultacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Uczestnik może wykorzystać Konsultacje w czasie trwania Kursu lub w terminie dwóch miesięcy po jego zakończeniu. Zakres Konsultacji wskazany jest w opisie Usługi na stronach Serwisu.
 18. Usługodawca, po zakończeniu Kursu może oferować również wsparcie Uczestnika w formie Opieki po zakończonym kursie, która odbywa się za pośrednictwem bezpłatnych serwisów zewnętrznych służących do komunikacji online. Informacja, czy w ramach Kursu Usługodawca oferuje Opiekę oraz czas jej trwania wskazany jest w opisie Usługi na stronie Serwisu.
 19. W przypadku, gdy w trakcie trwania Opieki po Kursie, serwis zewnętrzny, za pomocą którego odbywa się Opieka po Kursie zmienił warunki świadczenia usług i w wyniku tych zmian usługi oferowane przez ten serwis staną się odpłatne, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika Kursu, co najmniej 14 dni przed zmianą warunków świadczenia usług serwisu zewnętrznego, przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika Kursu.
 20. W przypadku wskazanym w ppkt. 18, gdy Uczestnik Kursu nie zgadza się na uiszczenie opłaty za korzystanie z serwisu zewnętrznego, kontaktuje się z Usługodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca może zaproponować inny sposób kontaktu w ramach Opieki po Kursie lub umożliwić Uczestnikowi złożenie odstąpienia od Umowy Kursu w zakresie Opieki po kursie. W ramach Usługi Szkolenia Użytkownik ma możliwość odtwarzania materiałów edukacyjnych, w tym w szczególności materiałów video o tematyce wskazanej w opisie Usługi Szkolenia.

VI.  USŁUGA SZKOLENIA

 1. Udostępnianie materiałów edukacyjnych odbywa się za pośrednictwem przygotowanej przez Usługodawcę platformy służącej do e-learningu (dalej jako: „Platforma”).
 2. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie Usługi Szkolenia zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w jej opisie.
 3. Usługodawca może umożliwić Użytkownikowi odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia wybranego przez Użytkownika Szkolenia, bez podania przyczyny (dalej jako „Gwarancja zadowolenia”). Informacja, czy Szkolenie objęte jest Gwarancją zadowolenia podana jest każdorazowo w opisie Szkolenia na stronach internetowych Serwisu.
 4. Do Gwarancji zadowolenia stosuje się odpowiednio zapisy ppkt 1 i 4 pkt. VIII. niniejszego Regulaminu.
 5. Uprawnienie wskazane w ppkt. 3 powyżej nie stoi w sprzeczności z prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidzianym w Ustawie o prawach konsumenta.
 6. Zapoznanie się ze wszystkimi materiałami edukacyjnymi dostępnymi w ramach Usługi Szkolenia jest równoznaczne z zakończeniem Szkolenia.
 7. Zakończenie Szkolenia jest potwierdzane Certyfikatem, który Użytkownik po zakończeniu Szkolenia, zgodnie z ppkt 6 powyżej.
 8. Szkolenie jest udostępniane zarejestrowanemu Użytkownikowi po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu.
 9. Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z pkt VII. niniejszego Regulaminu.

VII. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usług Szkolenia oraz Kursów, w szczególności w postaci ich opisów oraz cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Szkolenia lub Kursu dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu oraz przebiegu Usługi Szkolenia lub Kursu, wskazane są w opisie każdej Usługi Szkolenia lub Kursu, w którym wskazane są m.in. zakres tematyczny Szkoleń i Kursu.
 3. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Szkolenia lub Usługi Kursu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta w Serwisie.
 5. Użytkownik składa Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Kursu.
 6. Złożenie Zamówienia na Usługę Kursu w Serwisie Internetowym poprzez formularz kontaktowy następuje, w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:
  1. w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Sprzedawcy podać nazwę Usługi znajdującej się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość,
  2. wskazać sposób płatności, podany na stronie internetowej Serwisu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie Umowy o świadczenie Usług pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, oraz, że z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Kursu.
 8. W przypadku Użytkownika, który jest Konsumentem Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Kursu, Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.
 11. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług prezentowych w Serwisie podawane są na stronach internetowych Serwisu, w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Świadczenie Usług rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy lub w terminie wskazanym w opisie Usługi);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub w terminie wskazanym w opisie Usługi).

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Usługodawca, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik może korzystać z informacji oraz treści dostępnych dla niego w Serwisie jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania umowy o świadczenie Usług Serwisu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 7. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 8. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem opinii  lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. Kochanowskiego 10, 05-501 Piaseczno lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@letsjoin.cloud.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Szkolenia udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania ze Szkoleń lub Kursów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Kursu, natomiast w przypadku materiałów edukacyjnych nabytych w ramach Szkolenia lub Kursu – bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.
 2. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 1. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.